Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst geupdate op 3 Maart 2023. Als er een verandering plaatsvindt, wordt dat op deze pagina gepubliceerd.

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
• Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Blocklabel.
• Blocklabel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blocklabel B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89647165.
• Offerte: ieder aanbod van Blocklabel tot het verrichten van een Opdracht.
• Opdracht: de opdracht zoals omschreven in de Overeenkomst, waarbij Blocklabel. zich jegens Opdrachtgever verbindt, de overeengekomen werkzaamheden – onder toepassing van het bepaalde in deze voorwaarden – te verrichten.
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Blocklabel Opdracht geeft tot het verlenen van diensten of hiervoor een Offerte heeft ontvangen.
• Overeenkomst: iedere tussen Blocklabel en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee Blocklabel zich jegens Opdrachtgever, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het uitvoeren van de Opdracht.
• Partij(en): Blocklabel en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk.
• Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, iedere Offerte, alle diensten, Opdrachten en Overeenkomsten van Blocklabel.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Blocklabel en Opdrachtgever overeengekomen document.
2.3 Niet alleen Blocklabel, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door Blocklabel bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.
2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever of andere derden en leveranciers wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden om een vervangende regeling te treffen voor het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.6 Blocklabel behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
2.7 Wanneer Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan gelden deze Algemene voorwaarden onverkort, behalve voor zover die voorwaarden in strijd zijn met hetgeen bepaald is in de artikelen 6: 236 en 237 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3: Offertes en Overeenkomsten
3.1 Alle Offertes van Blocklabel zijn vrijblijvend, indicatief en geldig gedurende een periode van 6 weken vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van deze termijn is de Offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.
3.2 Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever bij de aanvraag voor een Offerte informatie verstrekt aan Blocklabel in de vorm van documenten, tekeningen, gegevens en dergelijken, mag Blocklabel uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Offerte op basis van deze informatie opstellen.
3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, Offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Blocklabel niet.
3.4 De Offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.
3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Blocklabel, op welke wijze dan ook, aan Opdrachtgever is overhandigd of indien Opdrachtgever overduidelijk met de Offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de Opdracht wordt begonnen.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Blocklabel niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verlenen diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen Partijen in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële ) consequenties van deze wijziging worden tussen Partijen vastgelegd.
3.9 In Offertes, opdrachtbevestigingen of Overeenkomsten genoemde tijden en termijnen voor de nakoming van de verplichtingen van Blocklabel gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel Opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 Blocklabel zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Blocklabel kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De Opdracht is aldus te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatverbintenis.
4.2 Blocklabel is bij de uitvoering van de Overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de Opdracht wordt uitgevoerd. Blocklabel heeft daarbij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blocklabel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Blocklabel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blocklabel zijn verstrekt, heeft Blocklabel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de door Opdrachtgever veroorzaakte vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Blocklabel aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Opdrachtgever is volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie en gegevens. Blocklabel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blocklabel is uitgegaan van de door of namens Opdrachtgever verstrekte of openbaar beschikbare onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blocklabel kenbaar was.
4.5 Blocklabel baseert haar bevindingen op basis van openbare data, de besproken en/of aangeleverde informatie van of namens Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die ten behoeve van de Opdracht is verstrekt, ook wanneer deze afkomstig is van derden of openbaar verkregen is.
4.6 Indien door Blocklabel of door Blocklabel ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door haar aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Blocklabel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat deze te wijten zijn aan het handelen van Blocklabel.
4.8 Blocklabel zal op basis van de verstrekte informatie Opdrachtgever naar beste kunnen adviseren, maar kan niet instaan voor de volledigheid van haar adviezen.

Artikel 5: Duur en beëindiging
5.1 Overeenkomsten die tussen Blocklabel en Opdrachtgever worden gesloten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de Opdracht en vastgelegd in de Overeenkomst. De duur kan echter door omstandigheden van buitenaf worden beïnvloed, in dit geval behoudt Blocklabel het recht af te wijken van de planning. Blocklabel zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze wijzigingen.
5.2 Beide Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst door middel van opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk (tussentijds) te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging worden alle door Blocklabel verrichte werkzaamheden normaal vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor Opdrachtgever. Bij opzegging door Opdrachtgever zal de hoogte van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gerelateerd zijn aan de fase waarin de uitvoering van de Opdracht zich bevindt, zulks ter beoordeling van Blocklabel. Blocklabel is bij tussentijdse beëindiging in geen enkel geval schadeplichtig.
5.3 Partijen kunnen tevens een Overeenkomst sluiten in de vorm van een abonnement waarbij Opdrachtgever toegang krijgt tot een informatie dashboard. Een abonnement wordt voor de duur van 12 maanden aangegaan, is niet tussentijds opzegbaar en wordt, behoudens opzegging, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Een voor onbepaalde tijd verlengd abonnement is maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.4 Zowel Opdrachtgever als Blocklabel is gerechtigd de Opdracht bij aangetekend schrijven onverwijld tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding indien:
• de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of zelf het faillissement heeft aangevraagd.
• aan de andere Partij surseance van betaling is verleend of, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
• de andere Partij een procedure tot liquidatie van de onderneming in gang heeft gezet/ de onderneming is geliquideerd.
In voornoemde gevallen zijn door Opdrachtgever aan Blocklabel verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
5.5 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst grove wijzigingen ontstaan in het project van Opdrachtgever, dan wel blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 6: Kosten en betalingsvoorwaarden
6.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en gemaakte kosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Blocklabel, geldende voor de periode waarin de Opdracht wordt uitgevoerd, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
6.3 Indien Blocklabel met Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is Blocklabel niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Blocklabel, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de Opdracht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium uit te voeren. Tevens heeft Blocklabel het recht om ieder jaar de overeengekomen prijs te indexeren. Blocklabel zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief tijdig kenbaar maken
6.4 Betaling van facturen van Blocklabel door Opdrachtgever geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.
6.5 Blocklabel factureert vooruit, in beginsel binnen één week na verstrekking van de Opdracht. Blocklabel is gerechtigd periodiek te factureren en de facturen digitaal aan te bieden. Blocklabel is niet gehouden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de factuur is voldaan.
6.6 Alle door Blocklabel in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Blocklabel totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Blocklabel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
6.7 Opdrachtgever heeft, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van Blocklabel.
6.8 Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
6.9 Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van Opdrachtgever intreedt, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
6.10 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
6.11 In geval van een gezamenlijk aan Blocklabel verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van Blocklabel en voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7: Onderzoek en reclames
7.1 De door Blocklabel verleende diensten worden geacht volledig akkoord te zijn bevonden door Opdrachtgever indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na de dienstverlening gemotiveerd aangeeft op welke onderdelen de dienstverlening niet naar behoren is verleend.
7.2 Klachten over de dienstverlening dienen door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Blocklabel. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blocklabel in staat is adequaat te reageren.
7.3 Indien een klacht gegrond is, zal Blocklabel de diensten alsnog verlenen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 8: Overmacht, Opschorting en Ontbinding
8.1 Als een der Partijen de verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van die Partij opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.
8.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel Blocklabel als Opdrachtgever de Opdracht/Overeenkomst ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien Blocklabel reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden Blocklabel te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verleende diensten.
8.3 Blocklabel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de Overeenkomst Blocklabel op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
8.4 Voorts is Blocklabel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Blocklabel mag worden verwacht.
8.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Blocklabel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Blocklabel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Blocklabel aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
8.6 Indien Blocklabel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.7 Blocklabel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Blocklabel jegens Opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Blocklabel verleende Diensten.
9.2 De door Blocklabel verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Blocklabel voor schade veroorzaakt door foutieve, niet-gedane of te late mededelingen dan wel voor andere door Opdrachtgevers toedoen veroorzaakte schade.
9.4 Blocklabel is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Blocklabel ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd.
9.5 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Blocklabel, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van Blocklabel beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Opdracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door Blocklabel meer bedragen dan € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming. Blocklabel zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s.
9.6 Blocklabel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
9.7 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Blocklabel ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
9.8 Blocklabel zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Blocklabel is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
9.9 Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Blocklabel niet binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
9.10 Opdrachtgever vrijwaart Blocklabel voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de door Blocklabel verrichte of te verrichten werkzaamheden.
9.11 Indien de bij het aangaan van de overeenkomst de verplichtingen van de bestaande wet- en regelgeving en/of overige omstandigheden buiten toedoen van Blocklabel zodanig veranderen dat uitvoering van de Opdracht hierdoor redelijkerwijze niet mogelijk is, is Blocklabel niet gebonden aan het nakomen van enige verplichting.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy
10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen, doch uitsluitend voor eigen gebruik en voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
10.3 Na afronding van de Opdracht alsook in het geval van (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht, blijven de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
10.4 Blocklabel heeft het recht de door de Opdracht aan haar zijde toegenomen kennis, de verkregen inzichten en data ook voor andere doeleinden te gebruiken. De verkregen data mogen voor analyse- en beleidsdoeleinden worden gedeeld met en geleverd aan overheidsinstanties en lokale/regionale organisaties, mits voor niet commerciële doeleinden.
10.5 Blocklabel heeft het recht te publiceren over de resultaten van de Opdracht, mits de privacy van Opdrachtgever is gewaarborgd.
10.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blocklabel gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Blocklabel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Blocklabel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
10.7 Door Opdrachtgever aan Blocklabel verstrekte persoonsgegevens zullen door Blocklabel niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan Blocklabel verstrekte Opdracht tenzij Blocklabel op grond van de wet of de openbare orde in het kader van zijn bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.
10.8 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen de verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen.

Artikel 11: Intellectuele Eigendomsrecht
11.1 Blocklabel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2 Het is Opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, tenzij met schriftelijke toestemming van Blocklabel of andere rechthebbenden.
11.3 Voor iedere inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Blocklabel, verbeurt Opdrachtgever aan Blocklabel een direct opeisbare boete van € 10.000 en een boete van € 100 voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 10.000, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. Deze boete kan door Blocklabel naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 12: Rechts- en forumkeuze
12.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
12.2 Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Blocklabel.

Contact

Laat hier een bericht achter met een vraag of verzoek, of neem direct met ons contact op via het onderstaande telefoonnummer of emailadres.

    Doe de check!